© 2011-2016. The Project Team

 

HOME T.P.E. Home The Project The Team The Results Databases Flash Maps Contact

The Political Elite from Transylvania (1867-1918)

Research project financed by CNCS-UEFISCDI through the research grant PN-II-ID-PCE-2011-3-0040.

Contract no. 231/2011

 

 

© 2011-2016. The Project Team

 


Associate Professor Judit Pál


Books:
Roman Holec – Pál Judit, Aristokrat v službách štátu. Gróf Emanuel Péchy (Egy arisztokrata az állam szolgálatában. Péchy Emánuel gróf). Bratislava, Kalligram, 2006.

Judit Pál, Unió vagy „unificáltatás”? Erdély uniója és a királyi biztos működése (1867–1872). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. 496 p. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 267.)

Periodicals - special issues
Colloquia. Journal of Central European History, XIV (2007), special issue: Political and Administrative Elites in Central Europe in the Early Modern Period,  Cluj, 2008, 5–99.


Papers and studies
a) 18th century elites
Judit Pál, Administraţia şi elita oraşului Satu Mare în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, in: Laurenţiu Rădvan (ed.): Oraşul în spaţiul românesc între Orient şi Occident. Tranziţia de la medievalitate la modernitate. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2007. 115–129.

Judit Pál, Katolikus bíró a református város élén. Egy városi bíró karrierje a 18. század közepén Szatmárnémetiben, in: “Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv”. III. Budapest, 2008. 205–226.

b) 19th-early 20th century elites

Judit Pál, Siebenbürgens Integration nach 1867. In: Sládek, Kamil – Škvarna, Dušan (eds.): Hl’adanie novej podoby strednej Evrópy (fenomén integrácie a dezintegrácie od osvietenstva po 1. svetovú vojnu). Bratislava, 2005. 117–125.

Judit Pál, Planuri de reorganizare a Transilvaniei, înainte şi după Compromisul de la 1867 (Plans to Reorganise Transylvania before and after the Compromise of 1867). In: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Historia. Vol. 50 (2005) nr. 2. 80–90.

Judit Pál, Städtegeschichte und die Forschung der bürgerlichen Eliten in der ungarischen Geschichtsschreibung. In: Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948. (Polgári elitek és önkormányzatok), Eds. Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Maliř. Brno, 2006. 84–93.

Judit Pál, Az Erdélyi Főkormányszék és a „Királyi Biztosság” működése (1867–1872). In “Levéltári Szemle”. LVI. évf. (2006) 4. sz. 23–34.

Judit Pál, Roman Holec, Štyri stretnutia a dve kariéry (gróf Gyula Andrássy a gróf Emanuel Péchy). In: “Acta Historica Historica Neosolensia”, tomus 9, Banská Bystrica, Katedra histórie FHV Univerzity Mateja Bela, 2006. 65–80.

Judit Pál, Péchy Manó – a „mintahivatalnok”. In: “Erdélyi Múzeum”. LXIX évf. (2007) 1–2. sz. 33–61.

Judit Pál, Problema limbii oficiale şi naţionalităţile din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. In: Biserică, Societate, Identitate. In honorem Nicolae Bocşan. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007. 305–313.

Judit Pál, Régi és új hivatalnokok Erdélyben a kiegyezést követően. In: “Történelmi szemle”. 2007. 4. sz. 519–530. (A Lajtán innen és túl. Jenseits und diesseits der Leitha. Elektronikus ünnepi tanulmányok Somogyi Éva 70. születésnapjára. Szerk. Ress Imre, Szabó Dániel, Bp. Történettudományi Intézet, 2007. 153–164.)


Judit Pál, The Survival of the Traditional Elite: The Transylvanian Lord Lieutenant Corps in 1910. In: “Colloquia. Journal of Central European Studies”. Vol. XIV. (2007). 75–87.


Judit Pál, Problema modernizării administraţiei şi justiţiei în Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea. In: Ioan Bolovan, Sorina Paula Bolovan (szerk.): Schimbare şi devenire în istoria României. Cluj-Napoca, Academia Română Centrul de Studii Transilvane, 2008. 103–116.

Judit Pál, The Transylvanian Lord-Lieutenants after the Austro-Hungarian Compromise. In: Victor Karády, Borbála Zsuzsanna Török (ed.): Cultural Dimensions of Elite Formation in Transylvania (1770–1950). Cluj-Napoca, Ethnocultural Diversity Resource Center, 2008. 138–158.

Judit Pál, Roman Holec, Karol II. Schwarzenberg a Sedmohradsko (1851–1858). In: Martin Gaži (ed.): Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. České Budějovice, Národní Památkový Ústav, 2008. 439–474.

Judit Pál, Erdélyi főispánok a századfordulón (1900–1901). In: Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008. 211–223.

Judit Pál, A közigazgatás és az igazságügy átszervezése Erdélyben a 19. század közepén. In: “Levéltári szemle”. LVIII. évf. (2008) 4. sz. 48–62.

Judit Pál, Erdélyi főispánok a Tisza-éra végén (1890–91). I. In: “Korunk”, harmadik folyam, XX. évf. (2009 március) 3. sz. 54–62; II. (2009 április) 4. sz. 67–76.

Judit Pál, The Economic Elite „in the Service of the Nation”. Three Careers from 19th century Transylvania. In: Aleš Zářický (ed.): The Involvement of Businessmen in Local and Regional Public Life in Central Europe 1800–1914. Contributions for the XVth World Economic History Congress in Utrecht, the Netherlands, from 3 to 7 August 2009 (Session 19: Public Activity of Businessmen at a Local and Countrywide Level in 1800–1914). Ostravská Univerzita v Ostravě/University of Ostrava, Ostrava, 2009. 36–54.

Judit Pál, „Vlasť v malom”. Korunovačné slávnosti v období dualizmu a symbolika korunovačného vřšku. In: “Historický časopis”. 57. vol. (2009) nr. 3. 29–54.

Judit Pál, Erdélyi főispánok a kiegyezés után. In: “Aetas”. 24. évf. (2009) 4. sz. 80–99.

Judit Pál, Elita politică din Transilvania la cumpăna secolelor XIX şi XX: comiţii supremi. In: Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan (coord.): Călător prin istorie. Omagiu profesorului Liviu Maior la împlinirea vârstei de 70 de ani. Cluj-Napoca, Academia Română Centrul de Studii Transilvane, 2010. 493–501.

Judit Pál, Erdélyi főispánok az 1876. évi közigazgatási reform után. In: Political, Social, Economic and Cultural Elites in the Central- and East-European States in Modernity and Post-Modernity. Hungarian-Bulgarian History Conference, Budapest, May 14-15, 2009. Papers. Ed. Gábor Demeter, Penka Peykovska. Sofia–Budapest, 2010. 124–140. (Auxiliary Historical Disciplines, vol. VI)

Judit Pál, „mind jobban kezd divatba hozatni Erdélybe a Király-hágón túli képviselőjelölti bécsempészés”. Magyarországi képviselők Erdélyben a kiegyezés után. In: “Történelmi Szemle”, LII. évf. (2010) 4. sz. 571–584.

Judit Pál, Das Wirtschaftsbürgertum und seine öffentliche und Karitative Tätigkeit in Ungarn im 19. Jahrhundert. Ein historiographischer Überblick. In: “Historia Urbana“, tom XVIII (2010) 91–100. (Historia Nova, 2010, Nr. 1)

Judit Pál, Die Pläne zur Neugliederung der Verwaltung in Siebenbürgen. Zu den Anfängen der Aufhebung der Siebenbürgisch-Sächsischen Autonomie nach dem Ausgleich von 1867. In: “Forschungen zur Volks- und Landeskunde”, Bd. 53. (2010) 87–98.

Judit Pál, Uniune sau autonomie? Reglementarea legală a uniunii Transilvaniei în 1868. In: Gidó Attila, Horváth István, Pál Judit (szerk.): 140 de ani de legislație minoritară în Europa Centrală și de Est. Cluj-Napoca, Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Kriterion, 2010. 81–102.

Judit Pál, Der Zerfall der siebenbürgischen Aristokratie im Spiegel der Erinnerungen, In: Šlechta střední Evropy v konfrontanci s totalitními režimy dvacátého století (The Central European Nobility in confrontation with the totalitarian regims of the 20th century), ed. by Zdeněk Hazdra, Václav Horčiča, Jan Županič, Praha, 2011, p. 173-186.